Vai jums jau ir 18 gadi ?
Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgajām personām ir aizliegta.
AS “Cēsu alus” Personas datu aizsardzības politika

AS “Cēsu alus” Personas datu aizsardzības politikas (turpmāk arī – Politika) mērķis ir nodrošināt fiziskās personas (Datu subjekta) tiesības uz drošu un atbilstošu personas datu apstrādi, iegūstot un apstrādājot fiziskās personas datus, sniegt šai fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, fiziskās personas tiesībām, un apstrādes termiņu.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis:
AS CĒSU ALUS (turpmāk – CĒSU ALUS)
reģistrācijas Nr. 40003030721
juridiskā adrese Aldaru laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:
Kontaktpersona: Eva Spalviņa
Tālrunis: 29492135
Elektroniskā pasta adrese: PersonasDati@cesualus.lv.

2. Kā Jūsu dati var nokļūt pie CĒSU ALUS un kā uz tiem attiecas šī Politika?

2.1. Šajā Politikā, tāpat kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2016/679 (turpmāk – Regula), ar terminu “Personas dati” saprot jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”).
2.2. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.2.1. fiziskajām personām – darbiniekiem, patērētājiem, akciju un loteriju dalībniekiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (darbiniekam, patērētājam, akciju un loteriju dalībniekam) saņem vai nodod CĒSU ALUS jebkādu informāciju par fizisku personu (Personas datu subjektu);
2.2.2. fiziskām personām – pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. pielīgtajiem autoriem, CĒSU ALUS preču pircēju (vairumtirgotāju, mazumtirgotāju), dažādu izejvielu un materiālu piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju kontaktpersonām;
2.2.3. CĒSU ALUS ražotnes, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana; balss līnijas (tālruņa līnijas) pakalpojumu izmantotājiem (balss ieraksti);
2.2.4. fiziskām personām – mobilo aplikāciju lietotājiem, kas piekrituši saņemt komerciāla rakstura informāciju, pieļaujot ģeolokācijas (GPS, Wi-fi, Bluetooth) funkciju izmantošanu;
2.2.5. tiešsaistes pakalpojumiem, – CĒSU ALUS uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem,
(turpmāk – Klienti).
2.3. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (slēdzot līgumu, CĒSU ALUS interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) vai kādā CĒSU ALUS tos iegūst (sadarbības partneru kontaktpersonas, loteriju un akciju uzvarētāji, dalībnieki, videonovērošanas kameras) un kādās Uzņēmuma elektroniskajās sistēmās vai papīra formātā tie tiek apstrādāti.
2.4. CĒSU ALUS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2.5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus CĒSU ALUS.
2.6. Mūsu interneta vietnes un produkti, kā arī mūsu konti sociālos tīklos (piemēram, Facebook), var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir noteikta viņu pašu Privātuma politika. Ja apmeklēsiet šīs vietnes, Jūs būsiet pakļauts šīm politikām.

3. Personas datu apstrādes nolūki (kā CĒSU ALUS varētu izmantot Jūsu datus) un pamats

3.1. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, CĒSU ALUS var apstrādāt personas datus šādiem iespējamiem nolūkiem:
3.1.1. Klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– darba tiesisko attiecību nodibināšanai;
– preču piegādei, pasūtījumu izdarīšanai, preču pieņemšanai, loģistikas organizēšanai, citai saziņai (līguma saistību izpildei);
– klientu apkalpošanai;
– ieteikumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu attiecību veidošanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;
– mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
3.1.2. darba tiesisko attiecību regulējošo normu ievērošanai;
3.1.3. kvalitātes sistēmas prasību izpildei un nodrošināšanai;
3.1.4. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu organizācijai, finanšu un biznesa uzskaitei un analītikai;
3.1.5. komercdarbības/saimnieciskās darbības organizēšanai un nodrošināšanai (līgumu izpildei, t.sk. izpildes kontrolei);
3.1.6. saziņai ar Klientu, t.sk. Klientu atgriezeniskās saites nodrošināšana (atsauksmes, ieteikumi, pieteikumi, iesniegumi, t.sk., mutiskie, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās nodotie u.tml.; ziņojumi par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem);
3.1.7. CĒSU ALUS mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietotņu darbības analīze, ar mērķi izstrādāt un ieviest uzlabojumus gan vietņu darbībā, gan pakalpojumos, mārketinga aktivitātēs u.tml.;
3.1.8. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
3.1.9. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Klients tiek informēts pirms attiecīgu datu iesniegšanas CĒSU ALUS.
3.2. Regulā paredzētā informēšanas pienākuma izpildei (Regulas 13.pants), CĒSU ALUS katram Datu apstrādes nolūkam (reģistram) vai saistītai apstrādes darbību nolūku grupai sagatavo Personas datu apstrādes deklarāciju, kurā Klients var iepazīties ar precīzu informāciju par apstrādes darbībām.
3.3. Mainoties informācijai, kas sniegta Klientam uzsākot Datu vākšanu, CĒSU ALUS dara visu iespējamo, lai pēc iespējas nekavējoties šādas izmaiņas paziņotu Klientam un nepieciešamības gadījumā pirms turpmākas apstrādēs tiktu atjaunota Klienta piekrišana atbilstoši veiktajām izmaiņām.
3.4. CĒSU ALUS attiecībā uz Klientu nepieņem automatizētus lēmumus.

4. Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja apstrāde tiesiski pamatota ar:

4.1. līguma slēgšanu un izpildi – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
4.2. normatīvo aktu izpildi – lai izpildītu CĒSU ALUS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
4.3. Klienta – datu subjekta piekrišanu;
4.4. likumīgu (leģitīmu) interesi – lai realizētu no CĒSU ALUS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas CĒSU ALUS vai trešo personu leģitīmās (likumīgās) intereses.

5. Personas datu aizsardzība

5.1. CĒSU ALUS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CĒSU ALUS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
5.2. CĒSU ALUS ieviesti iekšējās kārtības noteikumi drošības nodrošināšanai, incidentu novēršanai un ziņošanai.
5.3. Diemžēl neviena datu pārraidīšana nav 100% droša, tāpēc, ja Jums ir iemesls satraukties vai ir priekšlikumi uzlabojumiem, lūdzam nekavējoties to darīt mums zināmu.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

6.1. CĒSU ALUS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot atsevišķu Datu nodošana var notikt sekojošām personām:
6.1.1. citiem OLVI GRUPAS (CĒSU ALUS lielākās akciju paketes turētājam un tā meitas uzņēmumiem) uzņēmumiem iekšējiem administrēšanas mērķiem.
6.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, lai norēķinātos par izpildīto darbu, pakalpojumu, materiāliem);
6.1.3. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
6.1.4. tiem, kuri CĒSU ALUS vietā/uzdevumā sniedz pakalpojumus;
6.1.5. tiem, kas palīdz mūsu komercdarbībā, piemēram, mājas lapas hostingā un izstrādē, parādu piedziņā un klientu apkalpošanā, palīdz mārketinga aktivitātēs;
6.1.6. personas datus var ievākt analītiķi un meklētājprogrammu apkalpotāji, kas palīdz interneta vietnes optimizācijā un uzlabošanā (atbilstoši Sīkdatņu politikai).
6.1.7. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.1.8. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos CĒSU ALUS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi šīs CĒSU ALUS likumīgās intereses.
6.2. Pārsūtot datus, CĒSU ALUS apņemas nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu tādus pašus vai stingrākus drošības pasākumus personas datu apstrādei, kādi ir CĒSU ALUS.
6.3. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, uzglabāti un nodotu trešajām personām tādā veidā un apjomā, kā noteikts šajā Politikā, starp Jums un mums noslēgtajā(os) līgumā(os) un piekrišanās, kādas Jūs laiku pa laikam dodat mums.

6.4. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
6.4.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, CĒSU ALUS personu datiem var piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā, vai Olvi grupas uzņēmumi – datu pārziņa statusā, lietojot piegādātāju un kontaktinformāciju līgumsaistību izpildes nolūkā.
6.4.2. Šādos gadījumos CĒSU ALUS nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai, un Klientu informēšanai vai attiecīgas piekrišanas nosūtīšanai saņemšanas.

7. Personas datu glabāšanas ilgums – nepārsniedzot vajadzību

7.1. CĒSU ALUS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
7.1.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
7.1.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā CĒSU ALUS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
7.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
7.1.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
7.2. Kad 7.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

8. Bērnu dati

8.1. CĒSU ALUS aicina vecākus izglītot savus bērnus par piesardzīgu interneta resursu lietošanu un liegt tiem norādīt savus datus interneta vietnēs bez vecāku piekrišanas, kā arī iespēju robežās aizsargāt piekļuvi vietnēm, kurās varētu tikt vākti Dati.
8.2. Organizējot loterijas vai citas mārketinga aktivitātes, CĒSU ALUS nepieprasa bērnu Datus bez vecāku piekrišanas.
8.3. Ja Jums vēl nav 18 gadi, lūdzam vērsties pie saviem vecākiem, saskaņot Datu iesniegšanas veidu un apjomu, un nodrošināt vecāku piekrišanu Jūsu Datu apstrādei.

9. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

9.1. CĒSU ALUS mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.

10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

10.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
10.2. Klientam ir tiesības pieprasīt no CĒSU ALUS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz CĒSU ALUS likumīgajām (leģitīmajām) interesēm).
10.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
10.3.1. rakstveida formā pa pastu uz CĒSU ALUS juridisko adresi: Aldaru laukumā 1, Cēsīs;
10.3.2. ar e-pasta starpniecību, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi: PersonasDati@cesualus.lv;
10.3.3. personiski, iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu par tikšanās laiku.
10.4. Saņemot pieprasījumu, CĒSU ALUS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē un izpilda pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.5. CĒSU ALUS var noraidīt pieprasījumus, kas pakļauj riskam citu personu privātumu vai ir nepamatoti vai atkārtoti, vai prasītu nesamērīgus pūliņus.
10.6. CĒSU ALUS atbildi Klientam nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai e-pastu uz viņa norādīto kontaktadresi.
10.7. CĒSU ALUS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

11.1. Lai apstrādātu datus, kuru apstrādei nav cita tiesiska pamata, bet kas nepieciešami kāda tiesiska CĒSU ALUS mērķa sasniegšanai (piemēram, pieteikties jaunumiem, iespēja iesniegt elektroniski CV, pieteikties loterijai, analizēt produktu mērķauditorijas lietošanas paradumus, sagatavot un izsūtīt komerciālos paziņojumus, individuālas reklāmas u.c.), Klients var dot piekrišanu CĒSU ALUS portālos/lietotnēs, elektroniski vai klātienē CĒSU ALUS juridiskajā adresē.
11.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā piekrišana dota, un tajā pat vietā, kur tā dota, tas ir – attiecīgajā interneta vietnē vai klātienē CĒSU ALUS juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Jebkurā gadījumā Klients tiesīgs atsaukt savu piekrišanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu CĒSU ALUS.
11.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
11.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kurai ir kāds cits tiesiskais pamats.

12. Izmaiņas Politikā

12.1. CĒSU ALUS ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu aizsardzības politikā, padarot pieejamu tās aktuālo versiju CĒSU ALUS mājaslapā.
12.2. CĒSU ALUS saglabā Personas datu aizsardzības politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas CĒSU ALUS mājaslapā. Attiecībā uz Klientiem, kuru tiesības šādas izmaiņas varētu ierobežot, pārkāpjot Regulas 13.panta prasības, CĒSU ALUS nodrošina Regulas prasībām atbilstošu individuālu informēšanas kārtību.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas analītiskās un veiktspējas sīkdatnes. Lūdzu atzīmējiet savu izvēli. Sīkdatņu politika

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes
Piekrist tikai atzīmētajām
Piekrist visām sīkdatnēm